Læring

Motion & Bevægelse

En af de nye byggeklodser, der er introduceret i forbindelse med folkeskolereformen, er 45 minutters obligatorisk motion og bevægelse i gennemsnit hver dag.

Det fremgår af lovteksten, at motion og bevægelse ”(…) skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivationen og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning” (Folketinget 2013, 16).
Udover 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit hver dag bliver fokus på idræt også styrket dels ved flere undervisningstimer, men dels også af den grund, at idræt fremadrettet kommer til at indgå i prøverækken, og derfor udløser en standpunktskarakter.

Understøttende undervisning

Et andet af de nye tiltag som er introduceret i folkeskolen i forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform er understøttende undervisning.

Den understøttende undervisning er et redskab til at organisere skoledagen anderledes, med henblik på at tilrettelægge varierede og anderledes læringsforløb, der skal styrke og fremme elevernes motivation og læring. I loven beskrives det, at den understøttende undervisning: "(…) skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens formål samt Fælles Mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Den understøttende undervisning skal således anvendes både til opgaver, der har et direkte fagrelateret indhold (…) og til opgaver, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel." (Folketinget 2013; 15). Det fremgår af loven, at hensigten med den understøttende undervisning skal bidrage til at hæve det faglige niveau, give eleverne lejlighed til at møde forskellige former for læringsaktiviteter, hvor en højre grad af kobling mellem teori og praksis kan vægtes. Den understøttende undervisning kan desuden tage udgangspunkt i, hvad der for eleverne kan opleves som mere virkelighedsnære problemstillinger. Derudover skal den understøttende undervisning være med til at understøtte afprøvning og træning af elevernes faglige færdigheder i den fagopdelte undervisning. På den måde skal den understøttende undervisning også bidrage til undervisningsdifferentiering, der skal opfylde den overordnede målsætning i reformudspilet om at udfordre alle elever til at blive så dygtige, som de har potentiale til.

Den understøttende undervisning kan varetages af både lærere, pædagoger og andet personale med relevante kompetencer. Derudover vægtes det i loven, at den understøttende undervisning også kan varetages i et øget samarbejde mellem de forskellige faggrupper (Folketinget 2013, 16).

Den understøttende undervisning kan konverteres til undervisningstid i fagene.

Udeskole - Enghave

Frederiksværk Skole – Enghave har været med i Undervisningsministeriets projekt ”Udvikling af Udeskole” i skoleåret 2016-17.  Skolen har prøvet kræfter med udeskolens muligheder og arbejde systematisk med undervisning uden for klasseværelset, som en af de i alt 18 nyudnævnte såkaldte demonstrationsskoler fra hele landet. Frederiksværk Skole har allerede i skoleåret 2015-2016 etableret udendørs undervisningsrum.

Dermed  er Frederiksværk Skole – Enghave et af de gode eksempler og forbilleder, som landets øvrige skoler kan søge inspiration og sparring fra i forbindelse med udeskolepraksis. 

I kan læse mere her: http://www.halsnaes.dk/Service/Aktuelt/Nyheder/2016/04/udeskole.aspx

I skoleåret 2017-2018 arbejder Frederiksværk Skole, Enghave systematisk med udeskole som en del af skemaet på ugentligt basis - hele vejen fra børnehaveklassen til 9.klasse.

Derudover arbejder skolen også meget aktivt med skolehaver - en ny, spændende og naturig måde at bringe undervisningen udenfor klasselokalet og skabe anderledes faglig undervisning. Eleverne sår, høster og laver mad af deres egne grøntsager. De inddrager mange forskellige fag, når de foreksempel bruger geometri til at opmåle havestykker eller når de tæller og deler frø, og de styrker og bruger deres danskfaglige evner, når de læser opskrifter, plantevejledninger og staver sig igennem grøntsagsnavne.

I kan læse mere her: http://havertilmaver.dk/haven-skolen-boernene-haven/

IT & Medier

IT og medier bruges aktivt i undervisningen, blandt andet er der interaktive whiteboards i alle klasselokaler - det og øvrige IT-redskaber hjælper med at inddrage medier i undervisningen.

I vores pædagogiske læringscenter er der mulighed for både at udforske det fysiske og det virtuelle rum. Både det fysiske og det virtuelle rum bidrager til at udvikle læringscenteret som et lærested, værested og værksted.

Som fysisk rum kan læringscenteret benyttes som det udvidede klasselokale, hvor der er mulighed for at få vejledning i form af søgemuligheder, læringsressourcer, vejledningsfunktioner, mødested og videndeling.

Som virtuelt rum er læringscenteret et skolebibliotet som kan nås hvor som helst og når som helst, og det åbner op for et samspil mellem formelle og uformelle læringsmiljøer.

Kompetencesamtaler

Kompetencesamtaler giver en tættere opfølgning på den enkelte elev i kraft af denne samtale i forhold til såvel trivsel som på det faglige område. Kompetencesamtaler kan give den enkelte elev en kontinuerlig feedback på deres lærings- og trivselsmæssige situation i skolen. Kompetencesamtalen anses som et væsentligt pædagogisk værktøj i forhold til at løfte opgaven med at måle effekterne af elevernes læring, trivsel og evne til at bryde deres negative sociale arv, samt til at kunne støtte eleven i at kunne vælge den ungdomsuddannelse, som vil opfylde deres ambitioner på især de ældre klassetrin.

Kompetencesamtalen kan gennemføres af alle medarbejdergrupper. Det afgørende vil være, at det enkelte barn skal have tillid til den voksenrelation, hvori kompetencesamtalen skal foregå.