Kære læser

Byrådet i Halsnæs Kommune besluttede den 25. februar 2014 16 indsatser for implementeringen af folkeskolereformen. Nogle enkelte indsatser har været varetaget centralt af området Børn, Unge og Læring, mens de fleste føres ud i livet af folkeskolerne. Enkelte beslutninger fra 2014 er blevet justeret eller omgjort siden fx vedr. profilspor. Derfor er det den seneste beslutning, som er rammen for indsatserne herunder.

Herunder kan du læse, hvorledes der arbejdes med hvert punkt på din skole og hvordan eleverne kan opleve det i praksis.

1. Organisering

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at løsningen af skolens opgaver skal finde sted i tidsrummet 6.00 – 17.00. Læringsaktiviteterne vil primært ligge i tidsrummet 8.00-15.30. Skoledagen udgøres fra august 2014 af en række elementer, der tilsammen udgør den sammenhængende dag for den enkelte elev.

Byrådet har besluttet, at skoledagen tilrettelægges med en fleksibel opstart om morgenen, samt at der til budgetoplæg for 2015 undersøges omkostningerne ved morgenmadstilbud for alle jf. indstilling 15a om mad- og måltidspolitikken.

Byrådet har besluttet, at hver skole inklusive fritidstilbud fremadrettet organiseres og ledes som én samlet virksomhed i tidsrummet 06.00-17.00 med én leder.

Hvad gør vi på vores skole?

Skoledagen er opbygget med moduler, og en længere pause midt på dagen. Derudover er der korte pauser i løbet af dagen. I den lange pause er der forskellige aktiviteter for eleverne, for på den måde at understøtte motion, bevægelse og trivsel. Et eksempel på dette er Enghavens skoleskak projekt og legepatrulje på Melby. På skolen arbejdes der med forskellige tiltag for at variere skoledagen. Eksempler på dette er: Udeskoleundervisning, linjedage i udskolingen, ugeskemarevolutionen mm

 

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

Eleverne oplever en mere varieret skoledag, hvor der arbejdes på mange forskellige måder og med meget forskellige metoder. Eleverne giver udtryk for at de trives med denne variation, og de efterspørger lignende tiltag.

 

2. Profilspor

Beslutningen
Der senest ved skoleåret 2018/2019 tilbydes mindst 3 profillinjer på alle skoler. Der kan oprettes nye udskolingslinjer allerede fra august 2016.

Almenlinjen ikke længere vil findes i skoleåret 2018/2019

De flere udskolingslinjer på hver skole, ses at give flere valgmuligheder på egen skole. Dette kan imødekomme flere elevers interessefelter samt forhindre de skævvridninger, der opleves aktuelt, og som en anden organisering vurderes at kunne skabe.

Hvad gør vi på vores skole?

I skoleåret 2015/16 startede profillinjen ”Medier & Samfund” på Melby på 7. årgang. I skoleåret 2016/17 har vi oprettet linjerne ”Sundhed & Bevægelse” samt ”Medier & Samfund” på både Enghave og Melby, samt ”Praktisk/Musisk linje” på Enghave. Som udgangspunkt har alle elever i dette skoleår fået opfyldt deres førsteønske til linje.

I skoleåret 2016/17 er linjerne struktureret som hold. Dvs. at eleverne går i deres stamklasse på 7. årgang, således at linjerne foregår på linjehold, hvor undervisningen foregår på en konkret linjedag en gang om ugen.

Vi har meldt ud til elever og forældre, at linjerne er under udvikling, og at vi i den forbindelse lægger stor vægt på elevinddragelse både i forhold til tilrettelæggelsen af den daglige undervisning som i udviklingen af linjerne på lang sigt.

Fra og med skoleåret 2016/17 er der ikke længere en almenlinje på Frederiksværk skole.

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

Eleverne er generelt glade for linjedagen, da undervisningen er praktisk orienteret. Eleverne udtrykker glæde ved muligheden for at bevæge sig og koble teori på det praktiske. Endvidere giver linjedagsstrukturen et afbræk i skoleugen, da strukturen på profillinjerne giver andre og nye muligheder for at strukturere undervisningen anderledes og med stor variation. Især muligheden for bevægelse, sætter eleverne stor pris på.

 

3. Kompetencesamtaler

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at der indføres løbende kompetencesamtaler i skolen fremadrettet. Byrådet har besluttet, at hvert enkelt barn i folkeskolen ved skolestart 2014 tilbydes en tættere og kontinuerlig kontakt med en fast voksen i løbet af skoledagen.

Hvad gør vi på vores skole?

På Frederiksværk skole har vi lagt vægt på at kompetencesamtalerne afvikles på en sådan måde, at der kan opretholdes en høj kvalitet, samtidig med at der kan foregå faglig undervisning. Vi har organiseret det sådan, at vi tre gange om året har ”Store samtaledage”, hvor alle skolens elever kommer igennem kompetencesamtalerne. På disse dage er der to personaler på klasserne, mens samtalerne afvikles. Det betyder, at der samtidigt er planlagt med faglig undervisning i klasserne på disse dage.
Denne type samtale foregår tre gange årligt, og derudover bliver der afholdt en samtale udenfor elevernes undervisningstid, hvor forældrene deltager.
Denne samtale er lagt i tilknytning til skole/hjemsamtalen.
 

 

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

Eleverne vil opleve at de får tre samtaler i løbet af året med den samme medarbejder. Dette skaber kontinuitet og sammenhæng. Mange elever giver udtryk for at de er glade for at have en kompetencesamtale, hvor man får mulighed for at tale med en voksen om læring og trivse.

 

4. Understøttende undervisning

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at den understøttende undervisning organiseres, således at den kan varetages af både lærere, pædagoger og andet personale med relevante kompetencer.

Hvad gør vi på vores skole?

I den understøttende undervisning arbejdes der med klassens trivsel og det sociale samspil. Der arbejdes med bl.a. Ugeskemarevolution, hvor eleverne arbejder ud fra individuelle læringsmål. Derudover arbejdes der med de timeløse fag, bevægelsesaktiviteter, fagfaglige aktiviteter og lektielæsning.

Den understøttende undervisning er en integreret del af udeskole projektet på Enghaven samt linkerne i udskolingen.

I udskolingen har nogle klasser fået konverteret den understøttende undervisning til to-lærer ordning i fagene. Dette betyder at deres skoledag er afkortet.

 

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

Eleverne oplever at den understøttende undervisning tilbyder en vifte af forskellige aktiviteter. Eleverne udtrykker tilfredshed med at der er variation i skoledagen og at der arbejdes med andet end det fagfaglige.

 

 

5. Motion og bevægelse

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at hver skole fastlægger en plan, som tydeliggør strukturen for gennemførslen af 45 minutters bevægelse og motion i gennemsnit om dagen gældende fra skoleåret 2014/15.

Hvad gør vi på vores skole?

På skolen arbejdes der med forskellige typer af bevægelsesaktiviteter. For skolens yngste elever er der organiserede bevægelsesaktiviteter i den store pause og i timerne i løbet af dagen.

For de større elever bliver motion og bevægelse lagt ind i de faglige aktiviteter. Det kan være i form af fagfaglige aktiviteter med indbyggede bevægelse, bevægelse ud til andre undervisningssteder, motionsaktiviteter, sportsarrangementer 

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

Eleverne efterspørger motion og bevægelse og giver udtryk for at det skaber variation og trivsel i skoledagen. Mange elever trives godt med at bevæge sig udenfor i løbet af skoledagen.

 

 

 

 

6. Samarbejdsaftaler

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at skolerne ved skoleåret 2014/15 skal indgå samarbejdsaftaler med såvel kulturskolen som ungdomsskolen jf. lovteksten.

Byrådet har besluttet, at skolerne skal indgå samarbejdsaftaler med parter fra det omkringliggende samfund, som f.eks. idrætsforeninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner mm.

Hvad gør vi på vores skole?

Skolen har i skoleåret 2015/16 indgået en partnerskabsaftale med Musikskolen i Halsnæs kommune. Formålet er at etablere et musik- og teatermiljø på skolen og understøtte den musiske dimension.

Derudover vil skolen i efteråret 2016 indgå en partnerskabsaftale med ”Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus”. Denne partnerskabsaftale skal bl.a. indgå i et samarbejde i forbindelse med skolens udeskoleprojekt.

Skolen har desuden en partnerskabsaftale med Skov- og Naturstyrelsen, hvor vi samarbejder om et Frederiksværk skoles shelter, der ligger i Vinderød Skov. Formålet med dette er at etablere et udeskolerum, som kan bruges året rundt.

Derudover har skolen har en række samarbejdsaftaler med forskellige idrætsforeninger fra Halsnæs Kommune. Disse aftaler betyder at der i både skole- og fritidstilbud er aktiviteter, hvor idrætsforeningerne står for forskellige aktiviteter.
 

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

Eleverne oplever at de får en mere varieret skoledag, hvor der bliver mulighed for at indgå i projekter, hvor de møder forskellige fagligheder. Dette skaber motivation og nysgerrighed.

 

 

 

7. Skolebestyrelsens sammensætning

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at hver skolebestyrelse fremadrettet skal sammensættes, således at 1 medlem af skolebestyrelsen repræsenterer det omkringliggende samfund fra henholdsvis erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner eller foreningslivet.

Hvad gør vi på vores skole?

Pladsen er pt vakant. Der arbejdes målrettet på at finde et medlem til skolebestyrelsen. Der er en forventning om, at der indtræder et nyt medlem i løbet af efteråret 2016.

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

 

 

8. Fysiske rammer

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at der til budgetforhandlinger vedrørende budget 2015-18 vil være udarbejdet et oplæg, der angiver løsningsmuligheder for den fysiske organisering af Hundested Skole, Frederiksværk Skole, Arresø Skole og Halsnæs Heldagsskole samt beskriver optimering af bygninger på skoleområdet.

Hvilke ændringer af de fysiske rammer er gennemført/planlagt?
I løbet af de seneste år er der gennemført en række ændringer af de fysiske rammer på skolerne, der skal give bedre rammer for læring og trivsel samt er tilpasset de strukturændringer, der har været.

På Arresø Skole er der skabt et indendørs aktivitetsbånd på gangene på Magleblik, der giver nye muligheder for bevægelse i skoledagen. På Magleblik er der også etableret et helt nyt kantinekøkken. På Ølsted er der lavet en helt ny indgang til indskolingen med nye garderober mm. Området indrettes, så der skabes rum for understøttende undervisning i mindre grupper, og øgede legemuligheder i fællesområdet for SFO. Endelig så er der etableret medarbejderarbejdspladser med skriveborde og faciliteter til medarbejderne.

På Arresø, Magleblik er der etableret aktivitetsanlæg med mulighed for at styrke koordination og lege. Desuden er der nyetableret en Multibane.

På Frederiksværk Skole er der gennemført en udvidelse af Enghave samt en ombygning af skolen med fokus på at skabe forbedrede læringsmiljøer, der lever op til målsætningerne i folkeskolereformen. Der er lavet udendørs aktivitetsbånd, der giver flere muligheder for bevægelse i skoledagen, der er i udemiljøet etableret 2 udendørs rum, der kan bruges i undervisningen og af SFO med udendørstavler og kuber til matematiske opgaver. Omkring lokalet til naturfag er der etableret et udendørs forsøgsbord. Der er ved indskolingen anlagt en helt ny legeplads, hvor underlaget kan bruges af eleverne i læringsøjemed – mål, vinkler og figurer. Der er etableret udendørs klasserum i Vinderød Skov i form af en bålhytte med naturredskaber. Der er etableret en ny skolekantine med køkken og spiseområde på Melby. Endelig så er der etableret medarbejderarbejdspladser med skriveborde og faciliteter til medarbejderne.

På Hundested Skole er der gennemført en række undersøgelser med henblik på at sikre de bedste rammer for at have skole på Lerbjerg, som bliver den fremtidige skoles placering fra skoleåret 2017/18. Storebjerg lukkes således i 2017.

Til etablering af Unge- og kulturcenteret på en samlet lokation er der gennemført en række undersøgelser med henblik på at sikre de bedste rammer for at drive ungdomsskole, kulturskole, klub mm. på den tidligere brandstation i Frederiksværk, som bliver den fremtidige placering fra skoleåret 2017/18.

Hvordan oplever eleverne indsatsen?
Eleverne kan på flere af skolerne opleve, at der er etableret forbedrede muligheder for bevægelse på skolerne samt at der er en større fleksibilitet i, hvad lokalerne anvendes til. Endelig kan eleverne på enkelte skoler opleve, at der er etableret moderne læringsmiljøer, som kan anvendes i fagene. Herudover kan eleverne opleve, at der på alle skoler er oprettet tidssvarende kantineforhold.

 

 

9. Samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at der til budgetforhandlinger vedrørende budget 2015-18 vil blive udarbejdet et budgetoplæg som muliggør oprettelse af en fælles webbaseret vidensbank ”Halsnæs Learning Lab”, hvor det omgivne samfund synliggøres med mulighed for at skolerne kan indhente viden om, hvordan en vifte af tilbud kan understøtte deres læringsaktiviteter.

Byrådet har besluttet, at potentialet og mulighederne i forhold til oprettelse af en fælles skoletjeneste i samarbejde med Museet undersøges.

Byrådet har besluttet, at potentialet og mulighederne i forhold til at etablere et samarbejde med folkebibliotekerne i forhold til samkøring af materialer og personale undersøges.

I samarbejdet med folkebiblioteket arbejder vi for at finde egnede samarbejdsmodeller for vores fælles virke.  Et ’Halsnæs Learning Lab’ vil hjælpe os som skole godt på vej i arbejdet for at sikre barnets rum for læring og oplevelse ikke afgrænses til en skolekontekst, men forankres i det omgivende samfund. Vi arbejder aktivt for at ’Halsnæs Learning Lab’ bliver det ideelle værktøj til denne opgave for vores skole og Halsnæs. En tilbudsvifte!

Vi har såvel skoleledelse som medarbejdere med i dette udviklingsarbejde!

Vi ser gerne Museet som en endnu mere aktiv del af de mange læringsaktiviteter her på skolen. En Skoletjeneste repræsenteret i ’Halsnæs Learning Lab’ vil specifikt kunne tilbyde aktiviteter og kulturelle tilbud med direkte reference til fagenes indhold og de mål for læring, vi arbejder med i skolen.

Ledelse og medarbejdere fra alle skolerne i Halsnæs deltager i arbejdet for udvikling af nye samarbejdsmodeller for indhold, organisering og økonomi mellem skolerne og folkebiblioteket i Halsnæs. I samarbejdet skal vi supplere hinandens faglighed og prioritere denne.

Folkebiblioteket og skolerne i Halsnæs har allerede gode erfaringer fra flere års samarbejde på administrative områder, og vi ser frem til i dette skoleår (2016-2017) at udvide samarbejdet med en specifik fælles indsats for styrkelse af ’læsning’!

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

Aktuelt er denne indsats ikke mærkbar for den enkelte elev på vores skole! Der er pt. en række mindre projekter mellem folkebiblioteket og skolerne. Området og folkebiblioteket er undervejs med udviklingen af et større og mere systematiseret samarbejde med det formål at styrke tilbuddet til eleverne.

Et fremtidigt aktivt ’Halsnæs Learning Lab’ vil kontinuerligt kunne understøtte elevens individuelle oplevelse af sammenhæng mellem undervisning, læring og samfundet. En sammenhæng der styrker den individuelle motivation for læring, dannelse og ansvarlighed.

 

På sigt vil en aktiv Skoletjeneste kunne støtte den enkelte elevs oplevelse af sammenhæng på tværs af skolefag og motivation for at anvende egne faglige kompetencer i arbejdet med ’virkelighedens mere komplekse spørgsmål’.

 

Elever på udvalgte klassetrin vil i skoleåret 2016-2017 deltage i særligt tilrettelagte forløb omkring den individuelle læsning. Folkebiblioteket og skolen har planlagt og gennemfører forløbene i fælleskab.

 

På længere sigt vil nye samarbejdsmodeller for folkebibliotek/skole medføre at det enkelte barns dannelse og læring understøttes fra flere faglige vinkler og derved styrkes. Eleverne vil sikres et løbende kendskab til folkebiblioteket og mulighederne her også efter endt tid i folkeskolen og gennem hele voksenlivet.

 

 

10. Fælles læringsværksted

Beslutningen
Byrådet besluttede, at der til budgetforhandlinger vedrørende budget 2015-18 vil blive udarbejdet et budgetoplæg som muliggør oprettelse af læringsværksteder, som skolerne kan indtænke i deres læringsforløb. Der blev ikke afsat midler til et fælles læringsværksted. I stedet er der på skolerne opstået en række andre projekter med udvikling af det fysiske rum som understøttende for læringen på skolerne.

Hvad gør vi på vores skole?

(Eksempler på sådanne fysiske rum er Skole+, udeskole, anvendelse af Hundested havn)

Hvordan oplever eleverne indsatsen?

 

 

11. Mad- og måltidspolitikken på skolerne

Beslutningen
Byrådet har besluttet, at der til budgetforhandlinger vedrørende budget 2015-18 vil blive udarbejdet et budgetoplæg som giver mulighed for at tilbyde sundemåltider til børn og unge dele eller hele skoledagen igennem. Herunder afklaring af, om det skal være betalings- eller gratistilbud.

Byrådet har besluttet, at mad- og måltidspolitikken revideres med henblik på en afklaring af muligheden for at tilbyde sunde måltider til morgen, frokost og eftermiddag.

Med budget 2015-18 blev det vedtaget at indføre skolekantineordning på alle skoleafdelinger i Halsnæs Kommune.

Der er udarbejdet nye retningslinjer for mad og måltider, som skal afløse den tidligere politik på området.

Hvad gør vi på vores skole?
Der arbejdes løbende med information til eleverne om vigtigheden af at spise mindre kød, flere grøntsager og fuldkornsprodukter og det går støt og roligt den rigtige vej. Det giver sig udslag i væsentligt ændret udbud med konstant fokus på sund og indbydende mad.

Arresø Skole, Ølsted:
Der er kun indskoling på Ølsted matrikel og det er den mindste af kantinerne. Der er løbende en lille hjælper i køkkenet koncentreret om frokostpausen. Det er skolekantinens indtryk, at man prioriterer, at eleverne sæter sig ned i kantinen og spiser deres mad.

Arresø Skole, Magleblik:
Dette er en stor skole, som netop har fået et kæmpe løft på i køkken og kantine og det er en travl kantine, hvor skolekantinen forventer, at der er et stort potentiale. Der vil fremadrettet være stor mulighed for, at elever kan komme ind og hjælpe både med tilberedning af mad og betjening. Det nye kantineområde indbyder til at man samles der, når der er pause.

Frederiksværk Skole, Enghave:
Dette er også en stor skole, som har mange glade daglige brugere. Køkkenet bliver flittigt brugt af 2–4 elever om dagen som træningsområde for god opførsel og fokus på opgaver.

Frederiksværk Skole, Melby:
Dette er en skole med stor travlhed, det er tydeligt, at de har savnet en ordentlig kantine. Der er nogle enkelte elever, der kommer og hjælper med at ekspedere.

Hundested Skole, Storebjerg:
Dette er en ren udleveringkantine med potentiale, når den bliver flyttet til Lerbjerg sommeren 2017. Der kommer med mellemrum elever ind og ekspederer.

Hundested Skole, Lerbjerg:
Dette er en lille skole kun med udskoling, som er den sværeste målgruppe at nå, men der er da nogen aktivitet. Skolekantinen forventer, at der vil komme en synergieffekt, når det bliver én stor skole med nybygget café og kantineområde

 

 

Hvordan oplever eleverne indsatsen?
Eleverne kan opleve skolekantinen indsatsen ved, at de alle har nu har et sundt og indbydende madtilbud på deres skole. Det er skolekantinens indtryk, at der sker en god vidensdeling mellem eleverne. Skolekantinen får dagligt positive tilbagemeldinger på deres mad (sådan var det ikke i starten).